Regulamin jest dostępny na stronie internetowej www.kasiatwardzik.pl oraz w Studio. Nieznajomość regulaminu nie zwalnia z obowiązku jego przestrzegania.

I. Zasady zakupu karnetów, płatności, odrabiania zajęć itp. – ZAJĘCIA GRUPOWE

 1. Wszystkie karnety na zajęcia grupowe w Kasia Twardzik Studio (dalej Studio) obowiązują przez dany miesiąc kalendarzowy (od 1 do ostatniego dnia danego miesiąca).
 2. W przypadku zakupu pierwszego karnetu w dniu innym, niż początek miesiąca cena karnetu jest proporcjonalnie niższa. 
 3. Pierwszy karnet należy opłacić przelewem lub gotówką najpóźniej w dniu rozpoczęcia zajęć (w przypadku przelewu przed pierwszymi zajęciami należy okazać potwierdzenie zapłaty). Kolejny karnet należy opłacić przelewem lub gotówką do 7 dnia miesiąca (np. karnet za miesiąc wrzesień należy opłacić najpóźniej 7. września).
 4. Opłacenie karnetu w terminie jest gwarancją miejsca w grupie. 
 5. W przypadku planowanej okresowej nieobecności nie dłuższej niż 14 dni istnieje możliwość przytrzymania miejsca w grupie po wcześniejszym uzgodnieniu z właścicielką Studia. W takim przypadku cenę karnetu na dany miesiąc oblicza się jak w punkcie 2.
 6. Grupy mają charakter stały. Klient zapisując się do danej grupy zobowiązuje się do uczęszczania na nią. Osoby ze stałą rezerwacją mają pierwszeństwo udziału w zajęciach.
 7. Osoby nie posiadające stałej rezerwacji w grupie zobowiązane są do każdorazowego zgłoszenia udziału w zajęciach. Udział w treningu jest możliwy w przypadku wolnego miejsca w grupie.
 8. Klient zobowiązany jest do zgłoszenia nieobecności na zajęciach najpóźniej na 8 godzin przed treningiem. Zgłoszone nieobecności można odrobić w innej grupie, pod warunkiem posiadania ważnego karnetu i pod warunkiem wolnych miejsc maksymalnie w następnym miesiącu kalendarzowym (np. nieobecności z marca należy odrobić najpóźniej w miesiącu kwietniu).
 9. Płatności można dokonywać gotówką w Studiu lub przelewem na konto bankowe na numer: 68 2490 0005 0000 4500 9597 4834 (Alior Bank)

II. Zasady zakupu karnetów, płatności itp. – TRENINGI PERSONALNE

 1. Na treningi personalne i 1:2 Klient umawia się z instruktorem indywidualnie. Mogą to być stałe godziny lub inne terminy wygodne dla Klienta i możliwe do realizacji przez Studio i instruktora.
 2. Karnety na treningi personalne są ważne przez 5 tygodni od daty pierwszego treningu w pakiecie.
 3. Płatności można dokonywać gotówką lub przelewem – patrz punkt 6 regulaminu dot. zajęć grupowych.

 

III. Pozostałe zasady udziału w zajęciach grupowych i treningach personalnych

 1. Do korzystania z treningów w Studiu upoważnione są osoby pełnoletnie (wyjątek stanowią osoby od 16 r.ż. oraz dzieci uczęszczające na specjalnie dla nich dedykowane zajęcia za pisemną zgodą rodziców bądź opiekunów prawnych).
 2. W zajęciach mogą brać udział osoby, które uiściły odpowiednią opłatę za trening jednorazowy lub mają ważny karnet.
 3. Ćwiczący oświadcza, że jest zdrowy i nie ma przeciwskazań do podejmowania treningów w Studio, chyba że zgłosi swój problem zdrowotny instruktorowi przed przystąpieniem do treningu. W takim przypadku udział w treningu uzależniony jest od zgody instruktora – zastrzegamy sobie prawo do odmowy zgody na udział w treningach.
 4. Ćwiczący nie może znajdować się pod wpływem alkoholu bądź innych substancji odurzających.
 5. Klient uczestniczy w zajęciach na własną odpowiedzialność.
 6. W Studiu obowiązuje punktualność. Klient, który się spóźnił na zajęcia powyżej 5 minut może  decyzją instruktora nie zostać wpuszczony na zajęcia. W takim wypadku wejście traktuje się jak zajęcia wykorzystane.
 7. Na sali obowiązuje wygodny strój sportowy, ćwiczymy na boso lub w skarpetkach.
 8. Studio wyposażone jest  w sprzęt niezbędny do przeprowadzenia zajęć. Jednakże Klient może przynieść ze sobą swoją prywatną matę
 9. Aktualizacje grafiku i cennika Studia są ogłaszane na profilu facebook. 
 10. W przypadku zmian dotyczących grup, takich jak zmiana godziny zajęć, odwołanie zajęć itp. osoby, których zmiana dotyczy otrzymują wiadomość sms-em. 
 11. Zastrzegamy sobie możliwość odwołania zajęć w przypadku zbyt małej liczby chętnych (poniżej 3 osób) oraz zdarzeń losowych (np. choroba instruktora).
 12. W przypadku odwołania zajęć z przyczyn leżących po stronie Studia, Klient ma prawo do odrobienia zajęć na innej grupie (do uzgodnienia).
 13. Karnet  jest imienny. Instruktor może zażądać od właściciela karnetu wylegitymowania się dowodem osobistym. Żadna osoba, nie ma prawa korzystać z karnetu innego Klienta Studia.
 14. Wartościowe rzeczy należy na czas zajęć umieścić w przeznaczonym do tego miejscu w obrębie sali treningowej. Studio nie ponosi odpowiedzialności za rzeczy pozostawione bez opieki.

 IV. Postanowienia końcowe.

 1. W Studio zabrania się: spożywania napojów alkoholowych czy środków odurzających, palenia tytoniu i e-papierosów, obraźliwego traktowania Gości Studia, Klientów lub personelu, niszczenia mienia Studia lub osób prywatnych, używania sprzętu Studia w przeznaczeniu innym niż ustalone
 2. Istnieje możliwość przyprowadzenia ze sobą do Studia dzieci. Odpowiedzialność za bezpieczeństwo i zachowanie dziecka ponosi jednak Klient (Rodzic, opiekun). Dziecko nie może przeszkadzać innym Klientom i instruktorowi w treningu. Zastrzegamy sobie prawo do zobowiązania Klienta do opuszczenia treningu wraz z dzieckiem, jeśli przeszkadza ono w zajęciach.
 3. Klient zobowiązany jest do zachowania kultury osobistej, sprzątania po sobie sprzętu wykorzystywanego w czasie zajęć, zachowania czystości w pomieszczeniach Studia, posiadania i używania osobistego ręcznika w celu zachowania higieny.
 4. Studio zastrzega sobie prawo do wykonywania zdjęć i filmów w trakcie zajęć ruchowych. Klient wyraża zgodę na wykorzystanie swojego wizerunku na stronie internetowej Studia i w social media Studia w celach marketingowych, o ile nie wyraził wyraźnego sprzeciwu.
 5. Wszelkie uwagi Klient przekazuje Właścicielce Studio osobiście lub mailowo.

V. Informacja nt przechowywania i przetwarzania danych osobowych klientów

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i ust. 2 ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. oraz zgodnie z Ustawą z 10 maja 2018 r. o ochronie danych osobowych (Dz.U. z 2018 r. poz. 1000)

informujemy, iż Kasia Twardzik Studio Katarzyna Twardzik zbiera, przechowuje i przetwarza dane osobowe swoich klientów. Informujemy, iż:

– podanie danych jest dobrowolne ale niezbędne w celu realizacji usługi;

– posiada Pani/Pan prawo dostępu do treści swoich danych i ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania;

– podane dane będą przetwarzane na podstawie art. 6 ust. 1 pkt a i zgodnie z treścią ogólnego rozporządzenia o ochronie danych.;

– dane osobowe będą przechowywane przez cały czas trwania zgody klienta na ich przechowywanie

– w przypadku żądania usunięcia danych Studio nie ma możliwości świadczenia usług dla klienta

Aby uzyskać dostęp do swoich danych osobowych, zmienić je, przenieść lub usunąć z bazy danych należy skontaktować się ze studiem mailowo na adres studio@kasiatwardzik.pl lub telefonicznie pod numerem 667 840 227.

Studio nie przekazuje, nie sprzedaje, nie użycza zgromadzonych danych osobowych klientów osobom trzecim lub instytucjom, chyba, że dzieje się to za wyraźną zgodą klienta lub też na wniosek sądu, prokuratury, policji lub innego uprawnionego organu, w przypadku naruszenia przez klientów przepisów prawa.

 

Katarzyna Twardzik

 

GRAFIK NASZYCH ZAJĘĆ


ZOBACZ WIĘCEJ

CENNIK NASZYCH USŁUG


ZOBACZ WIĘCEJ